Úvod Kontakt
20.12.2014 
Profil firmy Geodézia Reality a inžinierska činnosť Objednávka Kontakt Cenník


Ceny jednotlivých výkonov sú tvorené na základe cenníka vydaného
Komorou geodetov a kartografov,
ktorý obsahuje odporúčané ceny za jednotlivé služby.

Cenník geodetických a kartografických prác
december 2003

Výber z cenníka

III.Tabuľky cenových rozpätí

Tab. 1 – BODOVÉ POLIA


Tabuľka výkonu č. 120

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v SK

  01

  1 bod

Stabilizácia PPBP povrchovou značkou

450 –700

MERANIE A VÝPOČTY BODOV PODROBNÉHO POLOHOVÉHO BODOVÉHO POĽA

 

02

1 bod

1. trieda presnosti mxy= 0,02 m

2500 – 2750

03

1 bod

2. trieda presnosti mxy= 0.04 m

1800 – 2300

04

1 bod

3. trieda presnosti mxy= 0,06 m

1200 – 1700

05

1 bod

4. trieda presnosti mxy= 0,12 m

850 – 1300

Poznámky:

a. Stabilizáciou podrobných bodových polí sa rozumie stabilizácia kamennou meračskou značkou M1, M2, M3, značkou z plastu, obetónovanou rúrkou (obetónovanie min. 30x30x30). vyrytím krížiku, resp. vyvŕtaním dierky v trvalých objektoch, umiestnenie reflexnej fólie, resp. smerového znaku.
b. Signalizácia alebo podzemná stabilizácia sa oceňuje samostatne.
c.
Rekognoskácia pripájacích trigonometrických bodov sa oceňuje samostatne.
d. Stabilizačný materiál nie je predmetom ocenenia, oceňuje sa samostatne.
e. Pri dočasnej stabilizácii sa geodetické údaje nevyhotovujú.
f. Pri určení bodov technológiou GPS pri počte do 5 novourčených bodov sa ceny položiek 02-04 zvyšujú o 100%, pri počte 6-10 bodov sa ceny položiek 02-04 zvyšujú o 75%, pri počte 11-20 bodov sa ceny položiek 02-04 zvyšujú o 50%. Pri počte nad 20 bodov je cena určenia PPBP technológiou GPS ekvivalentná terestrickým metódam.Tabuľka výkonu 130: 

  Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v SK

  01

 1 bod

 Stabilizácia nivelačnej značky

600 – 1100

ZAMERANIE A VÝPOČTY BODOV A ŤAHOV

VÝŠKOVÝCH POLÍ

 

02

1 km

Technická nivelácia

2100 – 3500

03

1 km

Presná nivelácia

3250 – 6000

04

1 km

Veľmi presná nivelácia /VPN/

5650 – 8300

Poznámky:

a. Stabilizačný materiál nie je predmetom ocenenia.

b. Stabilizácia atypickými značkami (hĺbková, tyčová a pod.) sa oceňujú samostatne.
c.
Položkou 03 sa oceňuje aj výškové pripojenie tunelov a štôl v podzemí a bodov základného výškového bodového poľav podzemí.   


Tab. 3 – GEOMETRICKÝ PLÁN A VYTYČOVANIE HRANÍC POZEMKOV


Tabuľka výkonu 240:

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v SK

01

100 m

Vytýčenie hranice pozemku

3500 – 7000

02

100 m

Vyhotovenie geometrického plánu na stavbu a oddelenie pozemku ak stav právny je totožný s registrom C KN

3000 – 4500

03

100 m

Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku ak stav právny nie je totožný s registrom C KN

3600 – 6000

04

100 m

Vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena

1400 – 1600

05
 

Vlastník
 

Výkupový elaborát 

100–400

06

Parcela

Preskúmanie možnosti vydania pozemku

1000 – 5000

Poznámky:

a. Náklady na vybudovanie polohového bodového poľa sa oceňujú podľa tabuľky 1. V cene tabuľky 3. nie sú zahrnuté.
b. V cenách nie sú zahrnuté náklady za poskytovanie východiskových podkladov z operátu katastra nehnuteľností, ktoré účtujú orgány štátnej správy zhotoviteľovi.
c. Ak je rozsah výkonov v položkách 01, 02, 03, 04 a 06 menší ako 2 MJ, účtuje sa cena za 2 MJ.
d. Mernú jednotku tvorí súčet omerných mier na hraniciach oddeleného pozemku, ktorý sa majetkoprávne usporiadava a súčet omerných mier stavby. Pri oddeľovaní viacerých pozemkov sa spoločná hranica účtuje len raz.
e. Vyhotovenie elaborátov nad stanovený počet uvedený v dodacích podmienkach sa oceňuje hodinovou sadzbou.  Tab. 10 – VYTÝČENIE STAVEBNÉHO OBJEKTU A  STAVENISKA


Tabuľka výkonu 391:

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v Sk

VYTÝČENIE PRIESTOROVEJ POLOHY

01

bod

Stavebné objekty s priestorovou skladbou

850 –1000

02

bod

Stavebné objekty líniové – cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete

950 – 1100

03

bod

Mosty, tunely, štôly

1900 – 2300

04

bod

Technologické zariadenia

1700 – 2200

PODROBNÉ VYTÝČENIE

05

bod

Stavebné objekty s priestorovou skladbou

550 –650

06

bod

Železnice, cesty, pohybové plochy letísk, mosty, tunely a štôly

800 – 1200

07

bod

Ostatné líniové stavby

500 – 700

08

bod

Technologické zariadenia

850 – 1300

Poznámky:

Vytýčenie obvodu staveniska, hraníc ochranných pásiem, lesných priesekov a pod. sa oceňuje v cenovom rozpätí položky 07.

Každé zvlášť požadované kontrolné vytýčenie, alebo opakované vytýčenie sa oceňuje v cenových rozpätiach tejto tabuľky ako nové vytýčenie.

V tabuľke je zahrnutá dočasná stabilizácia bodov, výpočet súradníc a výpočet vytyčovacích prvkov.

V cene nie je obsiahnuté:

-           vybudovanie vytyčovacej siete,

-           trvalá stabilizácia vytýčených bodov a ich zaistenie

-           vyhotovenie rozboru presnosti

-           pripojenie hlavných výškových bodov na SJNS 

Alternatívou MJ bod môže byť MJ 100 m, hlavne tam, kde je priemerný počet bodov na 100 m dĺžky líniovej stavby alebo obvodu vytyčovaného stavebného objektu menej ako 1 bod.

Ak je rozsah výkonov tab. 391 menší ako 5 MJ, účtuje sa cena za 5 MJ.

Ak je požadované len výškové vytýčenie podrobných bodov, (napr. priemyselných podláh výrobných hál, hypermarketov a pod.) účtuje sa 60% položky 05 za každý vytýčený bod.


 

Tab. 11 – KONTROLNÉ MERANIE A ZAMERANIE SKUTOČNÉHO

   VYHOTOVENIA STAVEBNÉHO OBJEKTU

  

Tabuľka výkonu 396:

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v Sk

01

bod

Stavebné objekty s priestorovou skladbou

600 – 850

02

bod

Stavebné objekty líniové, železnice, cesty, tunely, mosty (nie podzemné vedenia)

700 – 950

03

bod

Ostatné líniové stavebné objekty (podzemné vedenia)

500 – 650

04

bod

Technologické zariadenia

900 – 1300

Poznámky:

a. Alternatívou MJ bod môže byť MJ 100m hlavne tam, kde je priemerný počet meraných alebo kontrolovaných bodov na 100m dĺžky líniovej stavby alebo 100m obvodu stavebného objektu menej ako 1 bod.
b. Touto tabuľkou sa oceňuje zameranie skutočného vyhotovenia stavebného objektu, resp. technologického zariadenia v rámci objektovej skladby stavebných objektov po objektoch.
c. Zameraním skutočného vyhotovenia stavebného objektu v zmysle tejto tabuľky sa rozumie porovnanie skutočnej a projektovanej polohy alebo výšky stavebného objektu. V prípade, že toto porovnanie nie je požadované, znižuje sa cena položiek 01-04 o 30%
d. Ak je rozsah výkonov tab. 391 menší ako 5 MJ, účtuje sa cena za 5 MJ.
Tab. 16 – HODINOVÉ SADZBY

Tabuľka výkonu 010:

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v Sk

01

SH

Hodinová sadzba za výkon autorizovaného geodeta a kartografa

1200

02

SH

Hodinová sadzba geodeta s VŠ

600 – 800

03

SH

Hodinová sadzba geodeta s ÚSO

400 – 600

04

SH

Hodinová sadzba figuranta

200 – 300

 

Poznámky:

a. Touto tabuľkou sa oceňujú geodetické a negeodetické práce, či výkony potrebné k zaisteniu konkrétnej geodetickej zákazky, ktoré nie sú obsahom žiadnej z  tabuliek tohto cenníka.
b. Hodinovými sadzbami sa oceňujú aj nutné bezpečnostné hliadky.Kompletný cenník geodetických a kartografických prác nájdete tu...


Copyright 2005. GEOREAL
KGaK
Cena za inžiniersku a developerskú činnosť
Tlač stránku