Čo je adresný bod?

Adresný bod je poloha vstupu do budovy vyjadrená pomocou priestorových súradníc. Vyhotovuje sa hlavne pre register adries, ktorý je zdrojom informácií o adresách, pre potreby verejnej správy, pre záchranné a bezpečnostné zložky ( záchranný systém, hasiči, polícia)...


Ako sa meria adresný bod?

Pri zameriavaní stavby ku kolaudácii si zároveň zameriame aj polohu hlavného vstupu do budovy (bytového domu, rodinného domu, garáže, nebytových objektov...), teda ľavý aj pravý okraj vstupu a výšku podlahy pri vstupe. Z nameraných údajov vyhotovíme elaborát, ktorý ma dve časti.

  • Grafická časť – poloha zameranej stavby v parcele s označením adresného bodu červeným krížikom
  • Písomná časť vo forme tabuľky, ktorá obsahuje elipsoidické súradnice adresného bodu, označenie kraja, okresu, obce v ktorom sa stavba nachádza a meno geodeta, ktorý adresný bod zameral.

Čo ďalej s vyhotoveným elaborátom adresného bodu?

Elaborát adresného bodu sa prikladá ako príloha ku žiadosti o pridelenie súpisného alebo orientačného čísla na obecný úrad.

Objednajte si zameranie adresného bodu

Jednoducho, cez e-mail!