Stavba ŽSR, Poprad-Krompachy

Informácie pre vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou: „Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) - Krompachy“

Všeobecné informácie o stavbe:

V súlade s cieľmi Európskej únie, vláda Slovenskej republiky podporuje modernizáciu a rozvoj železničnej dopravy, s cieľom vytvoriť moderný fungujúci dopravný systém integrovanej koľajovej dopravy, ktorý má zabezpečiť zvýšenie kvality a rozvoja služieb v doprave.

Vládou Slovenskej republiky bol schválený Dlhodobý program rozvoja železničných ciest, kde bola definovaná priorita modernizácie technickej infraštruktúry železničného koridoru Bratislava – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou – št. hranica s Ukrajinou, ktorá je jednou z vetiev Krétskeho koridoru č. V, súčasťou trasy E 40 podľa dohody AGC z r. 1985 a súčasťou trasy C-E 40 podľa dohody AGTC z r. 1993. Železničná trať musí spĺňať stanovené technické parametre daných medzinárodnými dohodami o európskych magistrálach.

Jednou z riešených stavieb je aj modernizácia Poprad-Tatry (mimo) – Krompachy, na ktorú nadobudlo územné rozhodnutie právoplatnosť 2. 1. 2008, pričom právoplatnosť sa v priebehu rokov predlžovala. Samotná stavba je rozdelená na etapy pozostávajúce z ucelených častí stavby (UČS) členených ďalej na jednotlivé stavebné objekty (SO) a prevádzkové súbory (PS). Riešený rozsah časti stavby je v DSP zložený zo štyroch etáp, ktoré tvorí osem stavebných ucelených častí.

Riešený úsek železničnej trate je v súčasnosti dvojkoľajný, elektrifikovaný jednosmernou trakčnou sústavou s napätím 3 kV. Najvyššia traťová rýchlosť dosahuje na veľmi krátkych úsekoch 120 km/h, väčšinou 90 až 110 km/h, na niektorých úsekoch však nie je vyššia ako 70 km/h.

Modernizáciou je nevyhnutné zvýšiť najvyššiu traťovú rýchlosť v dlhých súvislých úsekoch na 160 km/h, vybudovať nové trak¬čné vedenie, nové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia a s tým súvisiace prevádzkové zariadenia, ktoré budú spĺňať požadované technické nároky.

Na základe týchto požiadaviek treba opustiť železničné teleso existujúcej železničnej trate na približne 60 % jeho dĺžky.

riešený rozsah stavby
Riešený rozsah stavby

Etapy:


3. etapa

 • UČS 05 traťový úsek Markušovce – ŽST Spišská Nová Ves
 • UČS 06 traťový úsek Spišská Nová Ves – VÝH Spišské Tomášovce

4. etapa

 • UČS 07 traťový úsek Spišské Tomášovce – Vydrník
 • UČS 08 ŽST Vydrník
 • UČS 09 traťový úsek Vydrník – ZAST Hôrka

5. etapa

 • UČS 10 traťový úsek Hôrka – VÝH Hozelec
 • UČS 11 traťový úsek Hozelec – Poprad
 • UČS 12 ŽST Poprad-Tatry

6. etapa

 • UČS 14 ŽST Krompachy – ŽST Poprad-Tatry – ETCS L2 (v úseku UČS 05-12)
 • UČS 15 Rekonštrukcia trakčných meniarní (v úseku UČS 05 až 12)
 • UČS 16 Centrum riadenia dopravy Poprad

3. etapa – UČS 05, 06

Rozsah 3. etapy modernizácie železničnej trate Poprad-Tatry (mimo) – Krompachy pozostáva z UČS 05, 06, pričom hlavná stavebná činnosť je naviazaná na existujúci úsek železničnej trate v línii od ŽST Markušovce (mimo) cez ŽST Spišská Nová Ves až po ZAST Spišské Tomášovce v celkovej dĺžke 12,840 km v staničení novej koľaje.

Riešenie 3. etapy na začiatku dočasne nadväzuje na osi existujúcich koľají, pričom výhľadovo bude priamo napojené na navrhovaný stav vedenia modernizovanej trate v UČS 04 v smere od ŽST Markušovce (v súčasnosti sa nerealizuje).

Modernizovaná trať sa od začiatku úseku odkláňa smerom na juh k obci Teplička, kde sa v hlbokom záreze zriaďuje nová železničná zastávka (ZAST) Teplička. Následne križuje existujúcu trať a pokračuje po novom železničnom násype, železničným mostom prechádza ponad rieku Hornád a po krátkom násype vstupuje do nového jednorúrového dvojkoľajného železničného tunela Kalmanka s dĺžkou 515 m.

Za tunelom modernizovaná trať stále pokračuje mimo osi pôvodných koľají, estakádou s dĺžkou 320 m križuje meander rieky Hornád a dostáva sa na nový železničný násyp. V tomto mieste je navrhnutá nová ZAST Spišská Nová Ves-Madaras.

Po prekrižovaní cesty III. triedy sa preložka trate dostáva do koridoru existujúcej trate Spišská Nová Ves – Levoča, ktorú niekoľkokrát križuje a vchádza do železničnej stanice Spišská Nová Ves. ŽST Spišská Nová Ves zostáva v pôvodnej polohe, ale úplne sa mení koncepcia jej koľajiska a nástupíšť.

Za stanicou zostáva trať cez celú obec Smižany v osi pôvodných koľají. Na tomto úseku sa nachádza viacero existujúcich železničných priecestí – podľa ich typu sa nahradia mimoúrovňovými okružnými križovatkami Spišská Nová Ves-západ a Smižany s dvomi železničnými mostmi. Priecestie v strede medzi novými okružnými križovatkami sa nahradí podchodom pre chodcov a cyklistov.

Za okružnou križovatkou Smižany sa pôvodná trať odkláňa smerom na sever a nová trať pokračuje v južnej preložke prakticky až do novej výhybne (VÝH) Spišské Tomášovce, ktorá sa navrhuje už v polohe starých koľají. Následne modernizovaná trať pokračuje v polohe existujúcej trate až po rozhranie s UČS 07 pred ZAST Spišské Tomášovce.

železnica stavba

Tretia etapa stavby. Červená línia na obrázkoch predstavuje modernizovanú železničnú trať, žltá línia je pôvodná železničná trať.

V ďalších krokoch bude stavba pokračovať schvaľovacím procesom zo strany investora, ktorým sú Železnice Slovenskej republiky so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO 31 364 501, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, Oddiel Po, vložka číslo 312/B (ďalej len „ŽSR“), . Neoddeliteľnou súčasťou procesu sú inžinierska činnosť a majetkoprávne vysporiadanie v rámci stavebného konania. Po vydaní stavebného povolenia bude spracovaný ďalší stupeň projektovej dokumentácie – dokumentácia na realizáciu stavby.

Zdroj: VALBEK&PRODEX

V mene investora ŽSR je splnomocnená konať spoločnosť VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava, IČO: 17 314 569 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 465/B, na zastupovanie vo všetkých konaniach a úkonoch súvisiacich s inžinierskou činnosťou zabezpečujúcou prípravu stavby „Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) - Krompachy“.

Spoločnosť Ing. Vladimír Hronček - GEOREAL, s miestom podnikania Majerníkova 3479/1, 84105 Bratislava-Karlova Ves, prevádzka Karadžičova 24A, 821 08 Bratislava, IČO: 10 919 511, zabezpečuje na základe udeleného plnomocenstva zo dňa 16.08.2021 medzi VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. a Ing. Vladimír Hronček - GEOREAL, pre VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava majetkovoprávne usporiadanie k predmetnej stavbe. V zmysle uvedeného splnomocnenia je spoločnosť Ing. Vladimír Hronček - GEOREAL, oprávnená zabezpečiť uzavretie príslušných zmlúv, zabezpečiť podklady ako aj podať návrh na vyvlastnenie alebo obmedzenie vlastníckeho práva v prospech ŽSR a zastupovať stavebníka ŽSR na s tým súvisiacich konaniach.

Na predmetnú stavbu „Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) - Krompachy“ bolo dňa 14.11.2007 pod č.j. 20-2306/2007-Fe Mestom Spišská Nová Ves vydané územné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.1.2008. Na základe žiadosti firmy PRODEX, spol. s r.o., v zastúpení ŽSR, po primeranom konaní bola platnosť uvedeného územného rozhodnutia rozhodnutím č.j. 20-5158-4/2012-JS zo dňa 14.2.2013 predĺžená do 2.1.2018. a neskoršie vydané rozhodnutie č.j. 20-3507-4/2017-JS zo dňa 14.2.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.3.2018 o predĺžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby č.j. 20-2306/2007-Fe a v súčasnosti je stále platné do 2.1.2023.

Tým, že už bolo vydané stavebné povolenie na prvý stavebný objekt, je platnosť neobmedzená.

Zoznam znaleckých posudkov a geometrických plánov pre katastrálne územie Spišská Nová Ves - Trvalý záber:


55.1 / 2021


55.2 / 2021


55.3 / 2021


55.4 / 2021


55.5 / 2021


55.6 / 2021


55.7 / 2021


55.8 / 2021


55.9 / 2021


55.10 / 2021


55.11 / 2021


55.12 / 2021


55.13 / 2021


55.14 / 2021


55.15 / 2021


55.16 / 2021


55.17 / 2021


55.18 / 2021

Zoznam znaleckých posudkov a geometrických plánov pre katastrálne územie Smižany - Trvalý záber:


31-5 / 2021


31-8 / 2021


31-9 / 2021


31-11 / 2021

Zoznam znaleckých posudkov a podkladov pre nájomné zmluvy pre kat. územie Spišská Nová Ves - Dočasný záber:


55-101 / 2021


55-102 / 2021

Zoznam znaleckých posudkov a podkladov pre nájomné zmluvy pre kat. územie Smižany - Dočasný záber:


31-205 / 2021

Zoznam znaleckých posudkov a geometrických plánov pre katastrálne územie Spišská Nová Ves, pre zmluvy o budúcich zmluvách - Vecné bremeno:


55.201 / 2021


55.203 / 2021


55.204 / 2021


55.205 / 2021


55.206 / 2021


55.207 / 2021


55.209 / 2021


55.210 / 2021


55.211 / 2021


55.212 / 2021

Zoznam znaleckých posudkov a geometrických plánov pre katastrálne územie Smižany, pre zmluvy o budúcich zmluvách - Vecné bremeno:


31-103 / 2021


31-105 / 2021


31-106 / 2021


31-107 / 2021


31-108 / 2021