Čo je vytýčenie hranice pozemku?

Vytýčením hranice pozemku sa rozumie prenesenie polohy a rozmeru parcely evidovanej v katastrálnej mape do terénu. Vytýčenie sa vykoná na základe podkladov Katastra nehnuteľností : katastrálna mapa, GP, zoznamy súradníc, náčrty pôvodných meraní a pod.


Čo je výsledkom vytýčenia hranice pozemku?

Výsledkom vytýčenia hranice pozemku je vyznačená hranica parcely v teréne (drevenými kolíkmi, kovovými rúrkami, roxormi...) a vytyčovací protokol overený autorizovaným geodetom a kartografom. Spracovaná dokumentácia obsahuje Protokol o vytýčení hranice pozemku a grafické znázornenie - vytyčovací náčrt.

Objednajte si vytýčenie hranice svojho pozemku

Jednoducho, cez e-mail!