Čo je identifikácia parcely?

Identifikácia, alebo spätná identifikácia je zobrazenie parciel určeného operátu (UO) do platného stavu katastra nehnuteľností (KN). Určený operát obsahuje písomnú evidenciu a grafické zobrazenie (mapa určeného operátu) pôvodných parciel, vlastníckych a právnych vzťahov, zapísaných v starších

verejných listinách: Pozemková kniha, Železničná kniha a pod.


Na čo slúži grafická identifikácia?

Grafická identifikácia slúži ako informácia - grafické zobrazenie polohy pôvodných nehnuteľností v platnom stave KN. Vlastník získa prehľad o umiestnení pôvodných parciel v platnej katastrálnej mape.

Objednajte si spätnú identifikáciu pozemkov

Jednoducho, cez e-mail!