Čo sú profily?

Pri projektovaní a lebo zameriavaní vyhotovenia, skutkového stavu líniových stavieb sa môžu výškové pomery terénu určiť pomocou zvislých profilov. Profil je rez zvislej roviny s terénom pozdĺž zvolenej čiary.

Podľa smeru vedenia profilov k osi línoivej stavby poznáme profil:

  • pozdĺžny
  • priečny

Profily slúžia ako podklad pre výškové vedenie trasy - navrhnutie nivelety novej komunikácie.


zameranie profilov a kubatúr - geodet Bratislava

Pozdĺžny profil líniovej stavby sa merá cez zvolené body - osou trasy (body trasy, body vo zvolenom staničení, hektometre...) pomocou nivelácie (trigonometricky) s pripojením na body ŠNS, príp. PPBP.

Priečne profily sa merajú v určených staničeniach kolmo od osi pozdĺžneho profilu na obe strany. Merané sú body všade tam, kde sa výrazne mení sklon terénu. Dĺžka profilu je závislá od potreby objednávateľa resp. šírky a ochranného územia líniovej stavby (dialnice, cesty, vodné toky...).

Spracovanie sa vykoná podľa noriem v rozdielnych mierkach pre zobrazenie dĺžok profilov (napr.:1:1000) a prevýšení (napr.:1:100). Pri potrebe zamerania výškových pomerov rozsiahlejšieho územia je možnosť použitia plošnej nivelácie s použitím profilov.

Takmer pri každom projektovaní, či výstavbe stavebných objektov je treba určiť objem (kubatúru) násypov, alebo výkopov. Hodnoty objemov sa využívajú najmä pri fakturáciách alebo archivácii vyťažených alebo nasypaných objemov materiálov.

Výpočty a metodika merania kubatúr je volená podľa tvaru určovaného telesa a stanovenej presnosti určenia objemu s prihliadnutím na optimalizáciu meračských prác a efektivitu výpočtu.

Objednajte si zameranie profilov a kubatúr

Jednoducho, cez e-mail!