Čo je geometrický plán?

Geometrický plán (GP) je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností a vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov. Geometrickým plánom sa graficky znázorňuje aj vecné bremeno k časti pozemka.

GP môžu vyhotoviť len fyzické a právnické osoby, ktoré majú spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické práce.


Na čo slúži geometrický plán?

Geometrický plán je technickým podkladom právnych úkonov, verejných listín a iných listín, ktoré podľa zákona osvedčujú práva k nehnuteľnostiam, vrátane nájomných zmlúv a môže slúžiť aj na zápis zmeny bázy údajov KN.

Geometrický plán sa vyhotovuje najmä na účely:

a) rozdelenie nehnuteľností

napr. rozparcelovanie na stavebné pozemky, rozdelenie záhrady...

b) úpravu hranice nehnuteľností

napr. zmena priebehu vlastníckej hranice medzi susedmi...

c) určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam

napr. určenie vlastníctva k pozemkom, ktoré nemajú založený list vlastníctva v súčasnom operáte...

d) obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí

napr. vyčlenenie pôvodného pozemku z poľnohospodárskeho družstva...

e) zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia

zameranie novostavby domu, garáže...

f) zameranie rozostavanej stavby

napr. zameranie stavby na poskytnutie úveru...

g) zlúčenie nehnuteľností

napr. zlúčenie viacerých pozemkov do väčších celkov...

h) priznanie práv k časti nehnuteľnosti - vyznačenie vecného bremena

napr. právo prechodu cez pozemok...

GP je len technickým podkladom pre právne úkony, ktorým sa má zaregistrovať zmena v katastrálnom operáte. Teda sa použije pri podaní vkladu alebo zápisu práv k nehnuteľnosti. Vklad, alebo zápis do KN sa vykoná podaním žiadosti na registratúru príslušného Okresného úradu. K žiadosti sa priloží originál GP a prípadne zmluva, ktorá rieši nový právny vzťah k nehnuteľnosti (napr. kúpna, zámenná, darovacia, záložná...).

V prípade vkladu sa prikladajú aj správne poplatky v príslušnej hodnote (dnes 66 €, za urýchlenie do 15 dní 266 €).

1Čo je nehnuteľnosť?
Nehnuteľnosť je pozemok, stavba, byt, nebytový priestor.
2Kto je vlastník?
Vlastník je osoba (fyzická, alebo právnická), ktorá podľa platného zákona môže s uvedenou nehnuteľnosťou nakladať.
3Čo je vklad?
Vklad je právny úkon správy katastra, ktorým vzniká, zaniká, alebo sa mení vlastnícke alebo iné právo k nehnuteľnostiam.
4Čo je záznam?
Záznam je úkon správy katastra, ktorým sa zapisujú zmeny v rámci evidovaného vlastníctva.
5Čo je plomba?
Plomba na liste vlastníctva slúži na informáciu, že nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva je dotknutá právnym úkonom.
6Čo je list vlastníctva, resp. výpis z listu vlastníctva?
List vlastníctva (LV) slúži na evidenciu vlastníctva nehnuteľností a jeho originál je archivovaný príslušným OÚ, odbor katastrálny. OÚ, odbor katastrálny vydáva tzv. Výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje všetky údaje vedené na originále LV. Správny poplatok za vydanie výpisu z listu vlastníctva je 8€.
7Čo je kópia z katastrálnej mapy?
Kópia z katastrálnej mapy je kópia originálu katastrálnej mapy s obsahom aktuálnym ku dňu vyhotovenia. Správny poplatok za kópiu z katastrálnej mapy je 8€.
8Kde si môžem dať vyhotoviť kópiu geometrického plánu?
Kópiu geometrického plánu vyhotoví príslušný OÚ, odbor katastrálny alebo notár za správny poplatok, ktorý sa odvíja od počtu strán.
9V akej lehote môžem mať úradne overený geometrický plán?
Napríklad "jednoduchý" geometrický plán obsahujúci zameranie rodinného domu, alebo rozdelenie parcely (pri menšom počte novovytváraných parciel),by mal byť overený v termíne do 7 pracovných dní od podania GP. Pri väčších GP, ktoré riešia viac zmien je táto lehota až 30 pracovných dní. Toto sú termíny pre úradné overenie plánu. K uvedením termínom treba však pripočítať aj čas na vypracovanie GP. Vypracovanie plánu sa skladá z viacerých úkonov: zisťovanie údajov a vyberanie podkladov na príslušnej správe katastra, samotné meranie zmien (trvá v závislosti od rozsahu zmeny), spracovanie GP do predpísanej formy, podanie spracovaného GP na úradné overenie...

Objednajte si vytvorenie geometrického plánu

Jednoducho, cez e-mail!