Čo je vytýčenie stavebného objektu?

Vytýčenie stavebného objektu je vlastne vyznačenie priestorovej polohy stavebného objektu v teréne na základe dodanej projektovej dokumentácie. Väčšinou vytyčujeme obvodové murivo stavby v 1. NP, prípadne obvod základov. Vyznačenie priestorovej polohy je vykonané zväčša železnými roxormi, ale nie je problém vytýčiť stavbu priamo na stavebné lavičky. Výškové osadenie stavby sa vykoná vyznačením stavebnej 0.00 resp. výškovej kóty podľa požiadavky objednávateľa, napr. na drevený kolík.

Na spracovanie vytyčovacieho výkresu a teda aj k samotnému vytýčeniu je potrebné doložiť schválenú projektovú dokumentáciu v písomnej resp. v elektronickej forme. Pokiaľ obsahuje dokumentácia vytyčovací výkres so súradnicami v štátnom súradnicovom systéme S-JTSK, bude postačovať aj ten. Pre výpočet súradníc stavebného objektu potrebujeme:
  • Osadenie objektu v rámci pozemku - situácia osadenia (tieto informácie sú aj súčasťou stav. povolenia)
  • Pôdorys 1.NP objektu (základov)

Poznámka:

V prípade výškového vytýčenia objektu výšku osadenia zadáva projekt, resp. projektant. Väčšinou sa výškové osadenie odvíja od výšky osi príjazdovej komunikácie resp. obrubníka.

Vytyčujeme prakticky 1. NP - murivo objektu. Pokiaľ má stavebník osadené st. lavičky stavbu vytýčime priamo na ne, pokiaľ lavičky nie sú osadené označenie sa vykoná pomocou železných roxorov. Vytýčenie úrovne 1.NP je najvýhodnejšie, pretože po prenesení polohy na lavičky ostáva zaznamenaná poloha múrov stavebného objektu počas celej výstavby. Vytýčené roxory sa samozrejme pri výkope základov zničia. Od vytýčeného 1.NP nie je problém vykonať výkop pre základy.

Výsledkom je v teréne vyznačená poloha stavebného objektu, vyznačenie stavebnej nuly a spracovaná Geodetická dokumentácia - Vytýčenie stavebného objektu cca. v 3 vyhotoveniach. Tento doklad je požadovaný ku kolaudácii stavebného objektu.

Objednajte si vytýčenie stavby ešte dnes

Jednoducho, cez e-mail!