Čo je dokumentácia porealizačného zamerania stavebných objektov?

Dokumentácia porealizačného zamerania stavebnných objektov je geodetická dokumentácia zobrazujúca polohu a priebeh novovybudovaných stavebných objektov (stavba, inžinierske siete...). Spracovaniu dokumentácie predchádza samotné geodetické zameranie jednotlivých stavebných objektov. Zameranie sa vykonáva v štátnom súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv.


Ukážka z nadstavby TEPLYN: TEPLYN - Porealizačné zameranie stavieb a sietí, geodet Bratislava
Ukážka z nadstavby ZSE: ZSE - Porealizačné zameranie stavieb a sietí, geodet Bratislava

Vypracovať dokumentáciu porealizačného zamerania potrebujem ku kolaudácii. Stavebný úrad požaduje ku kolaudácii zväčša geometrický plán - zákres novostavby do katastrálnej mapy a geodetické porealizačné zameranie prípojok IS (zameranie je aj súčasťou zákresu do digitálnej technickej mapy mesta).

Pokiaľ vybudované prípojky (siete) preberá správca - ZSE, SPP, BVS... je potrebné nechať si vypracovať porealizačnú dokumentáciu podľa technologického postupu stanoveného správcami sietí:


  • prípojky elektrické (NN, VN): nadstavba ZSE nad MicroStation
  • prípojky plynu (NTL, STL...): nadstavba TEPLYN nad MicroStation
  • prípojky vodovodu a kanalizácie: spracovanie v Kokeš, MicroStation (nemajú vypracovaný predpis)

Uvedené nadstavby obsahujú nástroje na vytvorenie zobrazenia priebehu sietí a taktiež testy pre overenie správnosti a úplnosti vyhotovenia dokumentácie.

K vypracovaniu dokumentácie potrebujeme okrem geodetického zamerania poznať rovnako ako pri zakreslení zmien do DTMM dimenzie káblov, potrubí, chráničiek, názvy skriniek rozvodov elektriky, plynu... (požadované informácie sú obsahom projektu) v podstate vedieť názvy všetkých technologických zariadení jednotlivých sietí. Rovnako je potrebujeme poznať názov stavby, údaje o stavebníkovi resp. objednávateľovi. Samozrejme treba samotné geodetické zameranie vykonať najlepšie priamo na položenom kábli. Pozri DTMM

Objednajte si porealizačné zameranie stavieb a sietí

Jednoducho, cez e-mail!