Aké sú práce z oblasti inžinierskej geodézie?

Inžinierska geodézia sa venuje úlohám v stavebníctve, či už pri tvorbe podkladov pre projekčné činnosti, vytyčovancím prácam, porealizačným zameraniam a vypracovaniu dokumentácií, kontrolným meraniam pri výstavbe, meraniu posunov a deformácií stavebných objektov...


Z uvedených prác vyhotovujeme a poskytujeme autorizačnú činnosť v uvedenej oblasti najmä pri:

- vytyčovaní stavebných objektov
- spracovaní dokumentácií porealizačného zamerania stavebných objektov
- spracovaní merania a zákresu do digitálnej technickej mapy miest
- zameraní a spracovaní polohopisných a výškopisných plánov
- tvorbe účelových máp a plánov
- meraní profilov a kubatúr

Z uvedených prác vyhotovujeme a poskytujeme autorizačnú činnosť v uvedenej oblasti najmä pri:

- vytyčovacie práce pri výstavbe železníc
firma vykonáva práce pri obnove železníc s výkonom prác autorizovaného geodeta...
- kontrolné merania prvkov stavebných objektov
geodetická kontrola pri realizácii stavieb, zvislostí stĺpov, kontrola tvaru a rozmerov konštrukcií, rovinnosť fasád, náklony veží, komínov...
- meranie priečelí a prvkov jestvujúcich objekov
ako podkladov pre projekt (svetlotechnické riešenia...), dokumentácia stavu pred úpravami, zameranie interiérov objektov...
- meranie posunov a deformácií stavebných objektov s využitím geodetických metód
meranie spočíva v sledovaní zvislých posunov metódou presnej nivelácie na značkách osadených do objektov, kde je predpoklad sadania objektu v dôsledku stavebnej činnosti v okolí, pri podozrení porušenia statiky (vziknuté praskliny na objektoch… )

Objednajte si práce inžinierskej geodézie

Jednoducho, cez e-mail!