Čo je digitálna technická mapa mesta?

Digitálna technická mapa mesta (DTMM) obsahuje podrobné zobrazenie polohopisu a výškopisu a informatívne zobrazenie inžinierskych sietí. Je tvorená na podkladoch KN v systéme súradnicovom S-JTSK a výškovom systéme Bpv v 3. triede presnosti.

Digitálnu technickú mapu mesta spracúvajú a poskytujú takmer všetky väčšie mestá v SR - Bratislava, Trnava, Zvolen, Ružomberok, Martin...


Kedy potrebujem hlásiť zmeny do DTMM?

Nahlásiť zmeny do bázy údajov DTMM resp. získať "Záznam o prevzatí do DTMM" potrebujem ku kolaudačnému konaniu po dokončení stavby. Zmeny v DTMM sa týkajú samozrejme samotného stavebného objektu (novostavba, prestavba...) a vybudovaných resp. zmenených inžinierskych sietí.

K zapracovaniu zmeny do DTMM potrebujeme mať spracovanú geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (porealizačné zameranie). Pre vyplnenie tlačív podania potrebujeme poznať číslo stavebného povolenia, názov stavby, adresu stavebníka a pod.

Pri geodetickom zameraní zmeny potrebujeme poznať priebehy jednotlivých inžinierskych sietí, hĺbky ich uloženia a napojenia na jestvujúce rozvody. Rovnako potrebujeme poznať dimenzie káblov, potrubí, chráničiek, názvy skriniek rozvodov elektriky, plynu... ( požadované informácie obsahuje projekt ). Samozrejme najlepšie je zmenu zamerať priamo na položenom vedení vo výkope a nie až po zasypaní ryhy - vyhneme sa tým nepresnostiam v určení meraných sietí. Nakoľko siete sa nemusia klásť v rovnakom čase treba pred zasypaním ryhy ( pokiaľ je zasypanie nutné ) zaznamenať polohu a hĺbku položených sietí napr. označením ryhy kolíkom atď...

Samotné zameranie si treba objednať samozrejme až po vybudovaní všetkých stavebných objektov.

Objednajte si spracovanie podkladov k zmene v digitálnej mape

Jednoducho, cez e-mail!