Geodetické služby

 

Spoločnosť GEOREAL je dlhoročným partnerom nadnárodných stavebných firiem. Spoľahnite sa na nás aj vy!

Firma používa pre geodetickú prax elektronické totálne stanice firmy Leica Geosystems série TPS 400 a 1200 s možnosťou merania bez odrazného hranolu a systém GPS Leica GS18T a 900CS, samozrejme pravidelne kalibrované v servisnom stredisku firmy Geotech.

Geometrické plány


Geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností. V geometrickom pláne je znázornený stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene.


Cena od: 200 €

Geometrické plány vyhotovujeme najmä na tieto účely:


 • rozdelenie nehnuteľností
 • úprava hranice nehnuteľností
 • určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
 • obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí
 • zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 • zameranie rozostavanej stavby
 • zlúčenie nehnuteľností
 • priznanie práv k časti nehnuteľnosti - vyznačenie vecného bremena

Čítať viac Napísať správu

Vytýčenie hranice pozemku


Pod pojmom vytýčenie hranice pozemku sa rozumie prenesenie polohy a rozmeru parcely evidovanej v katastrálnej mape priamo do terénu.


Cena od: 150 €

Podklady, z ktorých vychádzame pri vytyčovaní hraníc pozemkov:


 • katastrálna mapa
 • geometrický plán
 • zoznamy súradníc
 • náčrty pôvodných meraní

Výsledkami vytýčenia hraníc pozemkov sú:


 • vyznačená hranica parcely v teréne
 • vytyčovací protokol overený autorizovaným geodetom

Čítať viac Napísať správu

Vytýčenie stavby


Jedná sa o vyznačenie priestorovej polohy stavebného objektu v teréne na základe údajov z dodanej projektovej dokumentácie.


Cena od: 140 €

K vypracovaniu vytyčovacieho výkresu, a tým aj k samotnému vytýčeniu stavby je potrebné doložiť schválenú projektovú dokumentáciu v písomnej alebo v elektronickej forme. Pre výpočet súradníc stavebného objektu potrebujeme:


 • situáciu osadenia objektu
 • pôdorys základov
 • výškovú kvótu

Výsledkom vytýčenia stavby je vyznačenie poloha stavebného objektu v teréne, vyznačenie stavebnej nuly a spracovaná geodetická dokumentácia, ktorá je potrebná ku kolaudácii objektu.


Čítať viac Napísať správu

Adresný bod


Adresný bod je poloha vstupu do budovy vyjadrená pomocou priestorových súradníc.


Cena od: 20 €

Adresný bod sa vyhotovuje hlavne pre register adries, ktorý je zdrojom informácií o adresách, pre potreby verejnej správy, pre záchranné a bezpečnostné zložky ( záchranný systém, hasiči, polícia)...

Podkladom pre vypracovanie elaborátu je:


 • Geometrický plán ( ktorým bola zameraná budova ku kolaudácii)
 • Zameraná poloha hlavného vstupu budovy


Čítať viac Napísať správu

Geografická os ulice


Vyhotovuje pre register adries.


Cena DOHODOU

Tak isto ako aj Adresný bod sa Geografická os ulice vyhotovuje pre register adries. Elaborát potrebujú doložiť stavebníci alebo developeri na Stavebný úrad kvôli určeniu nového názvu ulice.

Podkladom pre vypracovanie elaborátu je:


 • Porealizačné zameranie komunikácie


Čítať viac Napísať správu

Digitálna technická mapa


Spracúvame doklady potrebné k zákresu do digitálnej technickej mapy mesta. Digitálnu technickú mapu spracúvajú všetky väčšie mestá na Slovensku.


Cena od: 150 €

Digitálna technická mapa mesta obsahuje podrobné zobrazenie polohopisu a výškopisu a informatívne zobrazenie inžinierskych sietí. K spracovaniu zmien v digitálnej technickej mape je potrebné:


 • porealizačné zameranie stavby
 • číslo stavebného povolenia
 • názov stavby
 • adresu stavebníka
 • priebehy a dimenzie jednotlivých inžinierskych sietí

Zameranie prebieha až po vybudovaní všetkých stavebných objektov.


Čítať viac Napísať správu

Polohopis a výškopis


Mapové dielo, ktoré zobrazuje danú lokalitu so stavbami, cestami a hranicami pozemkov spolu s výškovými kótami a vrstevnicami.


Cena od: 150 €

Polohopisný a výškopisný plán slúži na:


 • zdokumentovanie stavu terénu
 • zdokumentovanie stavu objektov v danej lokalite
 • podklad pre vypracovanie projektu v prípade, že pozemok má svahovitý charakter

Po zameraní lokality je polohopisný a výškopisný plán spracovávaný v elektronickej forme v interaktívnom grafickom systéme Kokeš s možnosťou konverzie do programov MicroStation a AutoCad.


Čítať viac Napísať správu

Porealizačné zameranie stavieb a sietí


Jedná sa o vypracovanie dokumentácie porealizačného zamerania stavebných objektov.


Cena DOHODOU

Pred samotným spracovaním dokumentácie sa uskutoční geodetické zameranie jednotlivých stavebných objektov. Výstupom meraní je geodetická dokumentácia zobrazujúca polohu a priebeh novovybudovaných stavebných objektov, a to tak stavieb ako aj sietí.

K vypracovaniu dokumentácie potrebujeme:


 • názvy všetkých technologických zariadení jednotlivých sietí
 • názov stavby
 • údaje o stavebníkovi
 • údaje o objednávateľovi stavby


Čítať viac Napísať správu

Majetkoprávne vysporiadanie pozemkovCena DOHODOU

Spätné identifikácie pozemkov


Ide o grafické zobrazenie polohy pôvodných nehnuteľností v platnom stave katastra nehnuteľností.


Cena od: 100 €

Identifikácia, alebo spätná identifikácia parcely je zobrazenie parciel určeného operátu do platného stavu katastra nehnuteľností .

Určený operát obsahuje:


 • písomnú evidenciu
 • grafické zobrazenie

Majiteľ pozemku získa prehľad o umiestnení pôvodných parciel v platnej katastrálnej mape.


Čítať viac Napísať správu

Inžinierska geodézia


Inžinierska geodézia sa venuje úlohám v stavebníctve vo všetkých fázach stavebného procesu. Ceny sú dojednávané individuálne podľa rozsahu a náročnosti projektu.


Cena DOHODOU

Inžinierska geodézia prechádza celým spektrom poskytovaných geodetických služieb:


 • vytyčovanie stavebných objektov
 • spracovanie dokumentácií porealizačného zamerania stavebných objektov
 • spracovanie merania a zákresu do digitálnej technickej mapy miest
 • zameranie a spracovanie polohopisných a výškopisných plánov
 • tvorba účelových máp a plánov
 • merania profilov a kubatúr


Čítať viac Napísať správu

Účelové mapy


Účelová mapa je mapa veľkej mierky s obsahom prispôsobeným požiadavkám objednávateľa.


Cena DOHODOU

Do účelových máp sa zakresľujú rôzne inžinierske siete a technologické zariadenia. Príkladmi účelových máp sú:


 • mapy výrobných podnikov
 • železničné mapy
 • mapa diaľnice
 • technická mapa mesta

Účelové mapy sú vyhotovované v prvej a druhej triede presnosti a ich spracovanie vychádza z inštrukcie na tvorbu ZM SR veľkej mierky.


Čítať viac Napísať správu

Zameranie profilov a kubatúr


Takmer pri každom projektovaní výstavby je nutné určiť objem násypov alebo výkopov na základe meraní zvislých profilov.


Cena DOHODOU

Profily slúžia ako podklad pre výškové vedenie trasy. Hodnoty objemov (kubatúr) sa zas využívajú najmä pri fakturáciách alebo archivácii materiálov.

Spracovanie sa vykoná podľa noriem v rozdielnych mierkach:


 • pre zobrazenie dĺžok profilov (zvyčajne 1:1000)
 • pre zobrazenie prevýšení (zvyčajne 1:100)

Pri potrebe zamerania výškových pomerov rozsiahlejšieho územia je možnosť použitia plošnej nivelácie s použitím profilov.


Čítať viac Napísať správu

Geodetické práce pre pozemkové úpravyCena DOHODOU