Stavba ŽSR, Šaštín – Kúty

Informácie pre vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou: „ŠAŠTÍN – KÚTY, KRŽZ, KOĽ. č. 1“

Všeobecné informácie o stavbe:

Investorom stavby “Šaštín – Kúty, Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku (KRŽZ), koľ. č. 1“ sú Železnice Slovenskej republiky so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO 31 364 501, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, Oddiel Po, vložka číslo 312/B (ďalej len „ŽSR“), Stavba je zradená do harmonogramu modernizácie technickej infraštruktúry ŽSR. Cieľom stavby je rekonštrukcia infraštruktúry železničnej trate a zlepšenie jej stavu medzi DOD Šaštín-Stráže a ŽST Kúty za použitia nových štandardných prvkov v sieti ŽSR. Dotknuté obce sú Kuklov, Šaštín - Stráže, Čáry, Kúty, v okrese Senica.

V mene investora ŽSR je splnomocnená konať spoločnosť VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava, IČO: 17 314 569 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 465/B, na zastupovanie vo všetkých konaniach a úkonoch súvisiacich s projektovou a inžinierskou činnosťou zabezpečujúcou prípravu stavby “Šaštín – Kúty, KRŽZ, koľ. č. 1“.

Spoločnosť Ing. Vladimír Hronček - GEOREAL, s miestom podnikania Majerníkova 3479/1, 84105 Bratislava-Karlova Ves, prevádzka Karadžičova 24A, 821 08 Bratislava, IČO: 10 919 511, zabezpečuje na základe udeleného plnomocenstva č. 18BR21002/2022/O/Z/21 zo dňa 31.1.2022 medzi VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. a Ing. Vladimír Hronček - GEOREAL, pre VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava majetkovoprávne usporiadanie pozemku k predmetnej stavbe. V zmysle uvedeného splnomocnenia je spoločnosť Ing. Vladimír Hronček - GEOREAL, oprávnená zabezpečiť uzavretie príslušných zmlúv, zabezpečiť podklady ako aj podať návrh na vyvlastnenie alebo obmedzenie vlastníckeho práva v prospech ŽSR a zastupovať stavebníka ŽSR na s tým súvisiacich konaniach.

Upustenie od vydania územného rozhodnutia:

K predmetnej stavbe sa súhlasne vyjadrili obce Čáry, Kuklov, Kúty a mesto Šaštín, ktoré upúšťajú od vydania územného rozhodnutia ako príslušné stavebné úrady podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a to podľa § 39a ods. 3 písm. a) a c) stavebného zákona.

Zoznam geometrických plánov a znaleckých posudkov:

Kúty

113/2021

Čáry

114/2021

Kuklov

115/2021

Kuklov

26/2022

Šaštín

116/2021

Šaštín

117/2021