Čo je polohopisný a výškopisný plán?

Polohopisný a výškopisný plán (PVP) je mapové dielo t.j.zobrazenie danej lokality vo vhodnej mierke. Plán obsahuje zamerané prvky polohopisu - polohopisnú kresbu (stavebné objekty, cesty, hranice pozemkov...) a výškopisnú kresbu (výškové kóty resp. vrstevnice, terénne šrafy...) PVP môže obsahovať aj stav katastra nehnuteľností. Mierka je volená podľa požiadavky na presnosť zobrazenia polohopisných prvkov resp. požiadavky objednávateľa.


Ako vyzerá spracovaný plán?

Po zameraní predmetnej lokality je PVP spracovávaný v elektronickej forme v interaktívnom grafickom systéme Kokeš s možnosťou konverzie do programov MicroStation a AutoCad. Samozrejme spracovanie plánu odovzdávame aj vyplotrované v rámci spracovanej dokumentácie v počte výtlačkov podľa požiadavky objednávateľa, väčšinou v 3 paré a CD s dátami v elektronickej forme.

PVP môže slúžiť na zdokumentovanie stavu terénu a objektov, ale hlavne ako podklad pre vypracovanie projektu a to najmä ak má byť stavebný objekt osadený do svahu resp. výškovo členitého terénu. PVP môže byť vyhotovený v miestnom (lokálnom) súradnicovom a výškovom systéme, alebo v štátnom systéme S-JTSK a Bpv.

Ukážka spracovanej fotodokumentácie ako podkladu pre vypracovanie dokumentácie k rekonštrukcii rodinného domu (jedna z príloh vypracovanej geodetickej dokumentácie):

výškopis, výškopisný plán - geodet Bratislava

Objednajte si vytvorenie polohopisu a výškopisu

Jednoducho, cez e-mail!