Čo je účelová mapa?

Účelová mapa je mapa veľkej mierky s obsahom prispôsobeným požiadavkám jej využitia resp. požiadavkám objednávateľa. Takéto mapy sú obsahovo podrobnejšie a presnejšie ako Základné mapy veľkej mierky (ZMVM), ktoré boli tvorené pre požiadavky KN. Sú doplnené o inžinierske siete a technologické zariadenia slúžiace k prevádzke resp. k výrobnej činnosti (napr. produktovody, zásobníky, silá... výhybky, stožiare, signalizačné zariadenia).


Kde všade sa účelová mapa používa?

Príkladom takých to mapových diel sú napr. Základná mapa závodu (ZMZ), Jednotná železničná mapa (JŽM), Základná mapa diaľnice, Technická mapa mesta (DTMM)... v podstate možno o účelovej mape hovoriť aj pri zameraní polohopisného a výškopisného plánu. Účelové mapy sú vyhotovované v prvej a druhej triede presnosti a ich spracovanie vychádza z inštrukcie na tvorbu ZM SR veľkej mierky.

Účelová mapa je tvorená v rozsahu stanovenom objednávateľom v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv. Ako východiskové bodové pole sú zväčša použité body PBPP(ZBPP), PNS resp. body nivelačných ťahov v danej lokalite. Pokiaľ sa jedná o zameranie napr. závodov použije sa ako podklad jestvujúca ZMZ - dielo sa vyhotoví s náveznosťou na jej štruktúru, stav a značkový kľúč (prípadne klad). Inde sa ako východisko pre zobrazenie polohopisnej kresby použije podklad katastra nehnuteľností (kópie máp KN, vektorová digitálna mapa VKM), resp. zameranie hraníc pozemkov.

Zákres stavieb a polohopisnej kresby môže byť prebratý (prebratie kresby prichádza do úvahy po overení jej presnosti) alebo doplnený novým meraním. Polohopisná zložka obsahuje dohodnuté prvky výrobných technológií, sietí atď. Výškopis je zobrazený pomocou vrstevníc, terénnych šráf alebo výškových kót.

Spracovanie meraní a grafiky diela vykonávame v digitálnej forme samozrejme s vyplotrovaním samotného diela. Účelovú mapu vám vytvoríme podľa vašich požiadaviek, rozsahu a počtu výtlačkov...

Objednajte si vytvorenie účelovej mapy

Jednoducho, cez e-mail!