Stavba rodinného domu sa konečne chýli ku koncu a vám ostáva jediné - kolaudácia domu. Kolaudačné konanie zaháji stavebný úrad po obdržaní všetkých potrebných dokladov. V rámci kolaudačného konania stavebný úrad skúma, či bola stavba postavená podľa platnej projektovej dokumentácie a či boli dodržané podmienky stanovené v územnom rozhodnutí a stavebnom povolení. Ak stavebný úrad nezistí žiadne nezrovnalosti, pristúpi k vydaniu kolaudačného rozhodnutia.


Čo budete potrebovať?

 1. Geometrický plán - zameria sa rodinný dom, garáž, bytový dom alebo iná bytová alebo nebytová stavbu na obvode ktorej sa už nič nezmení, to znamená, že už je zateplená a nič sa k nej nebude dostavovať
 2. Adresný bod - zameria sa poloha vstupu do budovy
 3. Digitálnu technickú mapu mesta - len v prípade, ak sa nehnuteľnosť nachádza v Bratislave. Spolu s novostavbou sa merajú aj prípojky inžinierskych sietí.

Ak pri jednom výjazde zameriame všetko potrebné k vyhotoveniu všetkých troch dokumentácii, vieme vám poskytnúť množstevnú zľavu.

 1. Na stavebný úrad si podáte žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia, kde prílohou k žiadosti bude okrem iných dokumentov aj geometrický plán a dokumentácia z vytýčenia staveného objektu, potvrdenie o prevzatí do digitálnej technickej mapy mesta (len v Bratislave)
 2. Po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia si podáte žiadosť na obec o určenie súpisného a orientačného čísla, kde prílohou k žiadosti bude adresný bod, geometrický plán, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, list vlastníctva.
 3. Posledným krokom bude zápis stavby do katastra, prílohou ku tejto žiadosti bude geometrický plán, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, oznámenie o určení súpisného a orientačného čísla.

  Kontaktné údaje

  Údaje o parcele

  * Vyplnením nasledovných údajov ušetríte čas sebe aj nám a získajte presnejšiu cenovú ponuku.

  Máte ďalšie otázky k procesu kolaudácie domu?

  Opýtajte sa. Jednoducho, cez e-mail!